ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโนนตาด  หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเขว้า  อำเภอบ้านเขวัา  จังหวัดชัยภูมิ  36170  โทร. 044-839602