ข้อมูลโรงเรียน


1.  ข้อมูลทั่วไป

      1.1  ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนตาด  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านโนนตาด  

       ถนนบ้านเขว้า หนองบัวบาน  ตำบลบ้านเขว้า  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์     36170  โทรศัพท์  0-4483-9602, 0-4487-0464  โทรสาร     -

       สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1

     1.2   เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ถึงระดับประถมศึกษา

     1.3   มีเขตพื้นที่บริการ 2  หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านโนนตาด หมู่ 5  และบ้านโนนส้มมอ  หมู่ 18

2.  ข้อมูลด้านการบริหาร

     2.1  ชื่อ-สกุลผู้บริหาร  นายสมหมาย  แน่นอุดม

วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา 

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  8  มกราคม  2544  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  13  ปี 

     2.2  ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับแต่งตั้ง)  -  คน คือ

      2.3    ประวัติโดยย่อ วิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

    โรงเรียนบ้านโนนตาด ตั้งขึ้นเมื่อ  .. 2482 ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้าน เขว้า 5     (วัดบ้านโนนตาด )  ครูใหญ่คนแรกชื่อ นายพรม  กงชัยภูมิ 

             .. 2501  นายสำรอง   ทองศรีสุข  ร่วมกับชาวบ้านสมทบเงินกับทางราชการสร้างอาคาร         แบบ .1   (ใต้ถุนเตี้ย )  ขนาด  3  ห้องเรียน (ในพื้นที่ปัจจุบัน )

             .. 2526  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช105/2526    จำนวน  3  ห้องเรียน  งบประมาณ 570,000  บาท

             .. 2532  โรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมด้านล่าง  3  ห้องเรียน  พร้อมครุภัณฑ์

เงินงบประมาณ  180,000  บาท

             .. 2533  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้รื้อถอนอาคารเรียน  .1   (ใต้ถุนเตี้ย )  สร้างเป็นสำนักงานครู

             .. 2544  นายสมหมาย   แน่นอุดม  ได้รับคำสั่งย้ายและแต่งตั้งตามคำสั่ง  สปช.ชย. ที่ 9 /2544  ลงวันที่ 8 มกราคม  .. 2544  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านโนนตาด มาจนถึงปัจจุบัน


วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านโนนตาด

        โรงเรียนบ้านโนนตาด  เป็นแหล่งเรียนรู้  ครูพัฒนาสู่มาตรฐาน  ประสานร่วมมือ กับชุมชน นักเรียน

มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาชาติ  รอบรู้ด้านเทคโนโลยีภายในปี  2558


ปรัชญา

"สุวิชาโน ภวโหติ"

"ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ


พันธกิจ 

 1.  พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
 2. การจัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา
 3.   พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความคิดทักษะกระบวนการและด้านเทคโนโลยี
 4.   ปรับปรุงอาคาร สถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
 5.    พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสู่ " ครูมืออาชีพ "
 6.  ระดมสรรพกำลังเพื่อการศึกษา


เป้าประสงค์


 1.   ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
 2.   ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาทุกด้าน
 3.   ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ กระบวนการ มีคุณธรรม จริธรรมและนำเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 4. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
 5.   อาคารสถานที่ได้รับการปรับปรุง พัฒนา เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา


 1. สำรวจและให้บริการกับเด็กในวัยเรียนได้เข้าเรียนทุกคน
 2. ปฏิรูปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สู่การใช้ความรู้เป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 3.   เพิ่มศักยภาพครู  ผู้บริหาร  สู่มืออาชีพ
 4.   พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษา
 5. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

จุดเน้น

            จุดเน้นการดำเนินงานมี 3 ด้าน คือด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ ด้านปฏิรูปครูและบุคลากร  ด้านการปฏิรูประบบบริหารจัดการ   ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  1. ด้านการปฏิรูปการเรียนรู้
   1.1 สร้างความตระหนักและเจตคติให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
   1.2 ส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะ นิสัยและเจตคติที่ดีต่อการทำงานและประกอบอาชีพที่สุจริต
     1.3 ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     1.4พัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ

     1.5ให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและอย่างน้อยนักเรียน
ชั้นปีที่ 1-3  อ่านออกเขียนสื่อสารได้ คิดเลข บวก ลบ คูณ หารได้คล่อง ชั้นปีที่ 4-6 ใช้คอมพิวเตอร์เป็น สามารถสืบค้นหา ข้อมูลความรู้จากWebsite ได้ด้วยตนเอง    

 2.  ด้านการปฏิรูปครูและบุคลากร

           2.1     ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความสามารถในการปฏิรูปการเรียนรู้

2.2     ส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรมและจริยธรรม  ดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3.  ด้านการปฏิรูประบบบริหารจัดการ

3.1      การบริหารโดยใช้หลัก ธรรมาภิบาล

3.2      พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน

3.3      ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการบริหารจัดการ

3.4      พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการประเมินภายนอก