บุคลากร


                                                                                  นายวิมล   โจไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน